Formularz Zgłoszeniowy

udziału  w 55 godz. warsztatach   pn. „Spójrz Inaczej” klasy IV-VI.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie grupy kompetentnych realizatorów rekomendowanego Programu Spójrz Inaczej w klasach IV-VI (nauczycieli, wychowawców psychologów i pedagogów). 

Warsztaty organizowane są  przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w ramach projektu dotowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych pn. „Program <Spójrz inaczej> podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych w zreformowanej szkole  podstawowej” –  Szkolenia realizatorów programu w  klasach IV-VI.

 

Warsztat odbędzie się w terminie:  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego nr 35 w  Gdańsku, ul. S. Wąsowicza 30 w dniach 11 - 14.05. oraz 25 - 26.05.2019 tel. 58 5523414,  e-mail:   sekretariat@sp.35.edu.pl

 Udział w szkoleniu wymaga zgody i oddelegowania nauczyciela od zajęć w macierzystej placówce w dn. 13 - 14.05.2019. W te dni w ramach warsztatów szkoleniowych  będą prowadzone  zajęcia ćwiczeniowe z uczniami w klasach.  

Opis i przebieg szkolenia zawiera ogłoszenie zamieszczone na stronach www: spojrzinaczej.pl,  www sp35.edu.gdansk.pl oraz facebooku szkoły, a także na facebooku Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Gdańsku.

Plik w załączeniu