1. Rodzic zobowiązuje się do dokonania wpłat do 10 dnia miesiąca za bieżący miesiąc przelewem na rachunek bankowy Szkoły 96 1240 1268 1111 0010 3848 5548
  2. W treści przelewu należy wpisać : imię i nazwisko dziecka /klasa/nr umowy/za miesiąc/dni za które dokonano odliczenia.