Szanowni Państwo!

Proponujemy udział w 55 godz. bezpłatnym warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI  według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej”.

Szkolenie przeprowadzone będzie z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2019 – Projekt: : „Program <Spójrz inaczej> podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych w zreformowanej szkole  podstawowej” –  Szkolenia realizatorów programu w  klasach IV-VI.

Realizator szkolenia : Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz inaczej”

Prowadzenie szkolenia: trener    „Spójrz Inaczej”, Ewa Wojciszke - Orska

Termin szkolenia: 11 - 14.05.2019 oraz 25 - 26.05.2019

 

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa z oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego nr 35   w Gdańsku, ul. S. Wąsowicza 30 tel. 58 552 3414 email: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

 

 

Informacja na temat szkolenia

Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Przebieg  Szkolenia

Zajęcia obejmują: 

  1. Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną
  2. Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy - poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami
  1. Zajęcia warsztatowe  z zakresu profilaktyki eksperymentowania przez młodzież ze środkami uzależniającymi, obejmujące: porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych  oraz praktyczne poznanie i przećwiczenie scenariuszy zajęć profilaktycznych nt. uzależnień dla uczniów.

 

Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” w Starachowicach – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

 

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” realizowanego z dotacji PARPA zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej (teczka) i ich poszerzenie w wersji elektronicznej oraz zaopatrzenie podczas szkolenia w podręczniki do realizacji programu „Spójrz Inaczej”.
  • Bezpłatne konsultacje telefoniczne lub mailowe na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
  • Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach – termin do ustalenia
  • Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) oraz serwis kawowy (w czasie superwizji tylko serwis kawowy).

 

Osoby zainteresowane udziałem  w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego formularza zgłoszeniowego, zeskanowanie i wysłanie wyłącznie  mailem na adres trenera Ewy Wojciszke -Orskiej: jenga6@wp.pl