Zarządzenie  nr 13 /2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie

Organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku – Oliwie

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zapisy Ogólne

 1. Od 25.03.2020 obowiązuje nowy plan w klasach IV-VIII uwzględniający potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
 2. Od 25.03.2020 nauczyciele klas wczesnoszkolnych 0-III przekazują materiały (plan pracy na cały tydzień) w formie elektronicznej ( lub za pomocą komunikatorów) rodzicom z zaplanowaniem pracy na każdy dzień tygodnia, przekazują również tygodniowy plan pracy na szkolną stronę (plany na stronę szkolną spływają do Zygmunta Pilarka), ustala się również godziny  9.00-10.00 dla nauczycieli wczesnoszkolnych jako godziny codziennych konsultacji nauczyciela z rodzicami uczniów. Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z dziećmi i rodzicami , łącząc się z nimi za pomocą ustalonych komunikatorów.
 3. Od dnia 25.03.2020 materiały do pracy dla uczniów klas IV-VIII tworzone są przez nauczycieli zgodnie z podstawą programową (w miarę możliwości nauczania zdalnego) w formie zajęć przygotowanych na cały tydzień i przekazywane na MS Teams (robią to sami nauczyciele) oraz rodzicom na stronę szkolną (plany spływają do Zygmunta Pilarka).
 4. Od 25.03.2020 obowiązują nowe zasady oceniania pracy ucznia:
 • oceniamy chęć współpracy ucznia z nauczycielem, starania ucznia, przygotowanie projektów edukacyjnych, pracę zdalną w czasie rzeczywistym w czasie trwania lekcji.
 1. W godzinach pracy nauczyciela wynikających z nowego planu lekcji oraz konsultacji dla uczniów i rodziców nauczyciele są w gotowości do pomocy uczniom w realizowaniu zadanego materiału. Osobna tabela – Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców
 2. Wychowawcy zobowiązani są do diagnozowania możliwości korzystania ucznia z form zdalnego nauczania.
 3. Realizacja podstawy programowej lub konsultacji podczas zajęć zdalnego nauczania powinna znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tematów w dzienniku elektronicznym.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane nie jako pełna jednostka lekcyjna, a raczej jako forma oderwania od nauczania zdalnego, codziennie  – klasy sportowe oraz 4 razy w tygodniu -  klasy ogólne.
 5. W godzinach wychowania fizycznego wynikającego z nowego planu uczniowie realizują program treningowy z uwzględnieniem podstawy programowej (w miarę możliwości nauczania zdalnego) utworzony na cały tydzień przez nauczycieli w swoich klasach. Dla urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego program może zawierać przygotowane filmy tworzone przez nauczyciela oraz Programu Szkoły Promującej Zdrowie. Nauczyciele, trenerzy wstawiają materiał do Ms Teams w poszczególnych klasach oraz przekazują przygotowany materiał do Zygmunta Pilarka do umieszczenia na stronie szkoły i wglądu dla rodziców. Utworzony program musi uwzględniać bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywanych ćwiczeń, wskazana jest rezygnacja z ćwiczeń trudnych i na przyrządach.

 

 

Zapisy Szczegółowe

 1. Zadania nauczyciela przedmiotu:
 • nauczyciel porównuje podstawę programową z programem nauczania,
 • z podstawy programowej wypisuje, co powinien umieć uczeń – a jeszcze nie zostało to zrealizowane lub wymaga pogłębienia – i wpisuje do Tygodniowej Tabelki Realizacji Podstawy Programowej dla każdej klasy do piątku do godz. 12.00,
 • nauczyciel przygotowuje trzy sposoby wsparcia uczniów - prowadzące do zrealizowania danego punktu podstawy programowej;

-przygotowanie wirtualnych zadań za pomocą platformy epodręczniki.pl, aplikacji edukacyjnych, quizów, filmów edukacyjnych – You Tube, platform edukacyjnych, np. Akademia Khana,

- przygotowanie ćwiczeń z podręcznika, najlepiej dostępnego online w PDF,

- spotkanie z uczniami  online przynajmniej  raz w tygodniu – można zaprosić wszystkich uczniów na danym poziomie, np. klasy ósme.

 • NAUCZYCIEL W KAŻDYM TYGODNIU W PONIEDZIAŁEK PUBLIKUJE ZADANIA NA TEAMS ORAZ PRZESYŁA DO OPUBLIKOWANIA NA STRONIE SZKOŁY.

WAŻNE – NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA TRZECH SPOSOBÓW WSPARCIA UCZNIA W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ WSZYSTKIE TRZY LUB OGRANICZYĆ SIĘ DO JEDNEGO.

 • nauczyciel podaje wymagania wg nacobezu, nie może to być ocena punktowa , lecz opisowa – co uczeń zrobił dobrze, nad czym powinien popracować,
 • nauczyciel wyznacza godzinę do konsultacji dla rodziców i uczniów.
 1. Zadania nauczyciela pracy indywidualnej – dotyczy nauczycieli wspomagających, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli świetlicy, nauczycieli biblioteki, nauczycieli logopedów:
 • nauczyciel pracuje z jednym, dwoma uczniami ze SPE, imigrantami metodami i technikami ustalonymi z uczniami i ich opiekunami,
 • nauczyciel czyta treści z Tygodniowej Tabelki Reailzacji Podstawy Programowej i dostosowuje treści do potrzeb ucznia,
 • kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu i równolegle realizuje z uczniem pp,
 • nauczyciel spotyka się z uczniem w aplikacji  Teams/SKYPE -jak najwięcej zajęć wspólnych online,
 • stosuje informacje zwrotną z nauczycielami i wychowawcami.
 1. Zadania wychowawcy klasy:
 • zakłada klasę w TEAMS,
 • spotyka się z uczniami na czacie, w TEAMSACH, na innych komunikatorach,
 • monitoruje udział uczniów w nauczaniu zdalnym,
 • kontaktuje się z RODZICAMI za pomocą GPE, OUTLOOK, TEAMS ,
 • wpisuje, wysyła, monitoruje wpisy w Tygodniowej Tabelce Realizacji Podstawy Programowej
 1. Zadania specjalstów – pedagoga, psychologa, socjoterapeutów
 • wspieranie podczas procesu kształcenia oraz w czasie epidemii,
 • zamieszczanie materiałów dla uczniów i rodziców na stronie szkoły
 • konsultacje w godzinach 10.00 - 14.00 pod adresami mailowymi dla uczniów/rodziców.
 1. Zadania ucznia:
 • otrzymuje Tabelkę Realizacji Podstawy Programowej – czyli informację, czego powinien się nauczyć w danym tygodniu,
 • otrzymuje informacje od nauczycieli uczących poprzez GPE, TEAMS.
 • Ze swoim wychowawcą i klasą spotyka się na czacie w TEAMS lub innym komunikatorze – dotyczy klas )-III,
 • Od nauczyciela przedmiotu otrzymuje trzy możliwości realizacji podstawy programowej oraz info, co powinno być zrealizowane i na co będzie zwracał nauczyciel uwagę przy ocenianiu – uczeń wybiera trzy, dwa lub jeden sposób – TO ZALEŻY OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH SPRZĘTU, KTÓRYM DYSPONUJE ORAZ OD INNYCH TRUDNOŚCI I OKOLICZNOŚCI,
 • po wykonaniu zadań u. przesyła zadania do nauczyciela lub przedstawia je podczas lekcji online,
 • termin wykonania zadań to piątek,
 • nauczyciel wysyła informację zwrotną – co uczeń potrafi, nad czym powinien popracować.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim członkom Rady Pedagogicznej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. do odwoałania.

Dziękuję Dyrektor ZSO nr 8 Agniesce Tomasik za pomoc.