REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PISANEJ

DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2021/2022r.

I ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Sportowymi

ul. Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk-Oliwa, tel.(58) 552-34-14

Anna Kulińska, Anna Pilarek

II CEL KONKURSU:

Rozwijanie zainteresowań i zdolności związanych z twórczością dziecięcą, prezentacja prac

i wymiana doświadczeń twórczych.

III UCZESTNICY:

Uczniowie klas III szkół podstawowych. Prosimy wyłonić drogą eliminacji klasowych po 3 najlepsze prace z każdej klasy.

IV TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać do 23 maja 2022r. na adres podany jak wyżej, z dopiskiem „Konkurs twórczości pisanej dla kl. III SP” (A.Kulińska, A.Pilarek)

V TEMAT PRACY:

„MAMO, OPOWIEM CI BAJKĘ”

Format prac A-4

Strona 1 - bajka

Strona 2 - ilustracja do bajki

VI OCENA PRAC:

Komisja wybierając najlepsze prace będzie brała pod uwagę:

- treść i formę wypowiedzi (zgodność z tematem),

- poprawność kompozycyjną, językową, ortograficzną i interpunkcyjną,

- dbałość o układ graficzny,

- zgodność ilustracji z treścią bajki

Prace powinny być opatrzone czytelnym podpisem autora, zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz pieczątkę szkoły.

VII NAGRODY:

Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach do 30 maja 2022r. oraz udostępnią je na stronie internetowej szkoły www.sp35.edu.gdansk.pl

Zwycięzcy otrzymają upominki i dyplomy.

VIII OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

UWAGA! Nadesłanych prac na konkurs nie zwracamy.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA!

Organizatorzy: Anna Kulińska, Anna Pilarek