Szkoła Promująca Zdrowie - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

STANDARDY  SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy szkoły  w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

 • Wyznaczają główne kierunki pracy ( cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.
 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ czyli sprawdzenia w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za idealny.

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie zmian oraz tworzy warunki do pracy przynoszącej sukcesy i rozwijającej społeczność szkolną.

Zadania Koordynatora:

 1. Pozyskiwanie współpracowników spośród członków społeczności szkolnej i rodziców.
 2. Pozyskiwanie sojuszników w społeczności lokalnej.
 3. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole.
 4. Kierowanie pracami Szkolnego zespołu ds. Promocji Zdrowia w zakresie planowania pracy, inicjowanie działań, ewaluacji, sprawozdań, itp.
 5. Współpraca Dyrekcją w sprawie planowania i realizacji szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.
 6. Współdziałanie z regionalnym/Wojewódzkim Koordynatorem wspierającym pracę szkół.
 7. Ustawiczne pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołowej.
 8. Propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Szkolny Zespół ds.  Promocji Zdrowia:

Marlena Cuch – koordynator projektu

Ewa Mierzejewska – wicedyrektor

Monika Busler – rodzic

Stanisława Lomperta - rodzic

Mariola Pesta – nauczyciel

Dorota Rycharska – nauczyciel

Sylwia Tambelli – nauczyciel  

Iwona Tomasik- nauczyciel

Agnieszka Narazińska-Buczkowska - nauczyciel

Izabela Pobikrowska – pedagog szkolny

Agnieszka Gutowska- terapeuta szkolny

Marcin Ciepliński- terapeuta szkolny

Zofia Wiśniewska - uczennica

Potrykus Blanka- uczennica

Musielak Anna- pielęgniarka

Zadania Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia:

 • Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej.
 • Przepływ informacji o pracach i ustaleniach zespołu.
 • Zgłaszanie własnych pomysłów, propozycji działań do realizacji.
 • Praca metodą warsztatową z zaangażowaniem uczestników.
 • Podejmowanie decyzji zespołowo.
 • Ustalenie zakresu obowiązków, rozdzielenie pracy w zespole.
 • Wspólne opracowanie planu promocji zdrowia.
 • Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.
powrót do góry