Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

poniżej umieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi

na rok szkolny 2020/2021.

 Listy są uporządkowane według kolejności alfabetycznej, bez podziału na profil klasy, ale zapewniamy Państwa, że dzieci będą w klasach o profilach, jakie Państwo zadeklarowali, składając wniosek podczas rekrutacji uzupełniającej.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 „§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”