Dyrekcja szkoły:
1. Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Skwira
2. Wicedyrektor szkoły – mgr  Ewa Mierzejewska-Abraham    
3. Wicedyrektor szkoły – dr  Artur Lehmann 
4. Wicedyrektor szkoły – mgr  Krzysztof Lehmann
Organy szkoły:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców.

Organy szkoły współdziałają ze sobą:
- każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
- organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
- kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
- przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.