REKRUTACJA PODSTAWOWA

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej

uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej

publikacji list zakwalifikowanych

potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

publikacja list przyjętych

rekrutacja uzupełniająca