REKRUTACJA PODSTAWOWA

od 04.05.2022 od godz. 9.00 do 20.05.2022 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

od 30.05.2022 r. do 22.06.2022 r. (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem dokładnej godziny prób)

przeprowadzenie prb sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu

24.06.2022 r. godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej

od 27.06.2022 r. do 29.06.2022 r. do godz. 15.00

uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej

30.06.2022 r. godz. 12.00

publikacji list zakwalifikowanych

od 30.06.2022 r. od godz. 12.00 do 07.0.2022 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

08.08.2022 r. godz. 12.00

publikacja list przyjętych

od 08.07.2022 r. godz. 12.00 do 31.08.2022 r.

rekrutacja uzupełniająca