Poniższa informacja jest częścią dodatkową do ogólnych zasad rekrutacji. 

NABÓR KANDYDATÓW do sportowych klas I o profilu Łyżwiarstwo figurowe i Łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie.

Do szkoły podstawowej będą przyjmowani kandydaci, którzy:

a) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

b) Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły.

c) Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy (termin podany w harmonogramie).

W załączeniu Kryteria naboru kandydatów do I klasy szkoły podstawowej