Wsparcie dla rodzica - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

Wykaz Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

W załączeniu znajduje się aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia na obszarze województwa pomorskiego.

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/07/kopia-wykaz-osrodkow-i-poziomu-referencynego-dla-dzieci-i-mlodziezy-wojewodztwo-pomorskie.xlsx-1.xlsx

 Pozdrawiam Marcin Ciepliński

powrót do góry